Avgifter

PLF tillämpar följande avgifter:

Medlemsavgiften i PLF är 120 kr per år. Föreningar betalar 150 kr.
40 kronor per svar enligt det särskilda frågeformuläret eller för brev med max fem frågor. 
80 kronor för samma tjänster till icke medlemmar.

Avgifterna för svar på brevfrågor erläggs enligt rutin som meddelas när frågandet inleds.